Vybraní lektoři

Ladislav Báča

Head of Country
Ogilvy Group ČR

Josef Havelka

Konzultant, zakladatel zoot.cz a LBA

Petr Kůta

Partner
Právní kancelář KMVS

Petr Pištělák

Chief Consultant
Profit Booster

Luboš Rezler

Client Service Director
Millward Brown Česká Republika

Naďa Šolcová

Managing Director
win-win institute

Kontakt

win-win institute s.r.o.
telefon: +420 724 105 410
e-mail: info@win-win.cz

www.win-win.cz

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky ogilvyinstitute.com

1. Základní charakteristika vzdělávacího programu ogilvyinstitute.com
Ogilvyinstitute.com je moderní vzdělávací program specializovaný na marketingovou komunikaci, tvorbu strategií a kampaní a správné použití marketingového komunikačního mixu.
Je složen z devíti dvoudenních seminářů, jednoho jednodenního semináře a jednoho dne, během kterého se skládají závěreční testy.

2. Forma seminářů
Semináře probíhají formou prezentací a praktických cvičení. Každý seminář je složen ze dvanácti třičtvrtěhodinových bloků. První den probíhá sedm bloků, druhý den 5 bloků.
Mezi jednotlivými bloky jsou krátké přestávky a hodinová pauza na oběd.

3. Způsob a podmínky přihlášení a přijetí do ogilvyinstitute.com
Do ogilvyinstitute.com je možné přihlásit se na webových stránkách institutu tím, že si zájemce rezervuje místa na vybrané semináře nebo komplexní blok všech deseti seminářů.

Rezervace bude potvrzena podle stávající naplněnosti institutu formou předepsané závazné objednávky, kterou je rezervující povinen do týdne od dodání e-mailem potvrdit. Pokud tak neučiní, není dále jeho rezervace garantována a může být postoupena dalším zájemcům.

Je-li již ogilvyinstitute.com plně obsazen pro daný ročník, je možnost rezervace uzavřena a lze vyplnit pouze formulář předběžného zájmu o další ročník.

Jednotlivých seminářů ogilvyinstitute má právo účastnit se pouze ten, kdo má uhrazen poplatek za všechny objednané semináře a to před zahájením prvního z objednaných seminářů.

Do ogilvyinstitute.com mohou být přihlášeny pouze osoby starší 18ti let s ukončeným středoškolským vzděláním.

4. Údaje o objednavateli a a posluchačích
Objednávku musí podepsat za firmu kompetentní osoba. Dále u této osoby musí být uvedeny aktuální kontakty, tj, e-mail a telefon a její pracovní pozice ve firmě..

Nejpozději 1 měsíc před prvním seminářem, kterého se posluchači účastní, musí být sdělena jména a kontakty na konkrétní posluchače.

Dojde-li v průběhu studia ke změně jakéhokoliv údaje, je posluchač povinen sdělit tuto změnu na adresu pořadatele, tedy info@win-win.cz.

5. Zrušení objednávky a storno poplatky
Zrušení objednávky komplexního bloku deseti seminářů, tj. ogilvyinstitute.com:
90 dní před zahájením institutu - poplatek 50% z objednávkové ceny
30 dní před zahájením institutu – storno poplatek 75% z objednávkové ceny
14 dní před zahájením institutu – storno poplatek 90 % z objednávkové ceny
po zahájení institutu – storno poplatek 100% z objednávkové ceny (respektive není nárok na vrácení uhrazené částky)

Zrušení objednávky seminářů objednaných :
90 dní před zahájením semináře – storno poplatek 50% z objednávkové ceny
30 dní před zahájením semináře – storno poplatek 75% z objednávkové ceny
14 dní před zahájením semináře – storno poplatek 90 % z objednávkové ceny
v den zahájení semináře – storno poplatek 100% z objednávkové ceny (respektive není nárok na vrácení uhrazené částky)

6.Organizace seminářů
Semináře probíhají vždy v Praze, ve většině případů v kvalitních hotelech vybavených zázemím pro semináře a konference. Součástí zázemí a servisu na semináři je vždy oběd a v průběhu celého dne nealko nápoje. Ve většině případů je zajištěno internetové připojení wifi.

O místě konání jednotlivých seminářů budou posluchači včas informováni e-mailem.

7. Možné změny ogilvyinstitutu.com
V průběhu konání seminářů mohou být ze závažných důvodů (např. nemoc lektora apod.) měněny termíny jednotlivých seminářů. O těchto změnách budou posluchači předem informováni e-mailem.

V průběhu konání seminářů mohou být ze závažných důvodů (např. nemoc lektora apod.) uvedení lektoři vyměněni či upraven jejich počet v rámci daného semináře. O těchto změnách budou posluchači předem informováni e-mailem, bude-li to možné.

8. Studijní materiály, dokumentace přednášek a seminářů
Studijní materiály ze semináře mají posluchači k dispozici v elektronické, případně tištěné podobě a dokumentace z daného semináře bude poskytnuta posluchačům e-mailem do deseti pracovních dnů po skončení daného semináře.

Dokumentace i veškeré materiály ze seminářů jsou určeny výhradně pro studijní potřeby posluchačů. Bez souhlasu autora dokumentace a pořadatele ogilvyinstitute.com nesmí být dále šířeny, publikovány atd., a to ani jako celek, ani její části.

9. Audiovizuální záznamy ze seminářů
Posluchači nesmějí bez výslovného souhlasu lektora pořizovat na seminářích žádné zvukové ani obrazové záznamy. Pokud toto pravidlo poruší, pořadatel má právo vykázat je z přednáškové místnosti.

10. Závěrecné zkoušky
Závěrečné zkoušky probíhají formou písemného testu. Podmínkou připuštění k závěrečnému testu je:
- posluchačova účast na alespoň 70% seminářů ogilvyinstitute.com.
- uhrazený poplatek vyplývající z objednávky
- včasný příchod k závěrečnému testu

V závažných situacích (například nemoc posluchače apod.), je možné závěrečný test absolvovat v náhradním termínu. V takovém případě musí být pořadatel ogilvyinstitute.com informován písemně a to alespoň 1 den před závěrečnými testy.
Test je bodově ohodnocen, bodová hodnota jednotlivých otázek odráží jejich náročnost. Maximálně je možné získat 100 bodů.
Výsledky testu mohou být:
90 – 100 bodů – posluchač získává certifikát ogilvyinstitute.com a navíc Referenční listinu ogilvyinstitute.com, doklad o špičkovém výsledku studia
50 – 89 bodů – posluchač získává certifikát ogilvyinstitute.com
méně než 50 bodů - posluchač získává potvrzení o absolvování ogilvyinstitute.com, nikoliv však certifikát.

Výsledky testu budou sděleny posluchačům do deseti pracovních dní od termínu konání závěrečných zkoušek.

Proti výsledkům testu má posluchač právo odvolání do pěti pracovních dnů od písemného předání výsledků.

Posluchač má právo na jedny opravné testy. Poplatek je 2 000 Kč bez DPH.

Pořadatel institutu má právo vykázat od závěrečných zkoušek posluchače, který se nedostavil včas nebo nevhodným chováním narušuje průběh zkoušek nebo nedodržuje podmínky předem určené (zákaz používání mobilního telefonu v průběhu testu, diskuse s dalším posluchačem apod.).

11. Certifikát ogilvyinstitute.com
Posluchači, kteří mají nárok na získání certifikátu na základě výsledků testu (viz. bod 10 podmínek) jej obdrží nejpozději do dvaceti pracovních dnů ode dne konání závěrečného testu.

Copyright © win-win institute s.r.o.